Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 53134.95.21 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, местност: ТАСМАТА-ОРМАНА, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“

Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 53134.95.21 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, местност: ТАСМАТА-ОРМАНА, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
Създадена: 2021-04-21 13:22:28
Обновена: 2022-08-12 09:30:54