Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден имот с Решение на Министерски съвет №225 от 18 март 2021 г., засягащ се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден имот с Решение на Министерски съвет №225 от 18 март 2021 г., засягащ се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 32, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, съгласно Решение на Министерски съвет № 225 от 18.03.2021 г.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени при подаване на заявление в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Стара Загора:

ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора – по образец №2;
 2. Актуална скица на имота – оригинал;
 3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие – официално заверен препис;
 4. Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие;  нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата; съдебно решение или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – официално заверен препис или нотариално заверено копие;

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

 1. Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ горепосоченото РМС (издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия документ за собственост, до последния) – оригинал;
 2. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че заинтересованото лице е представлявано чрез пълномощник) – оригинал;
 3. Декларация за необжалване на отчуждителния акт – по образец №7;
 4. Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт – заверено копие;
 5. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата – оригинал;
 6. Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:
 •  В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от лицето - приобретател по разпоредителната сделка – по образец №8;
 •  В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота към момента на отчуждаването – по образец №8;
 1. Декларация за защита на личните данни в Областна администрация Стара Загора – по образец.

Заявленията се подават в  Центъра за административно обслужване на Областна администрация  Стара Загора всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч.

Приложение:

1.Решение на Министерски съвет № 225 от 18.03.2021 г.;

2.Списък с отчуждения имот – ТРАНШ 1;

Създадена: 2021-06-21 11:08:28
Променена: 2021-07-25 17:49:03