Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.

Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 32, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.39 а от ЗДС открива процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора, съгласно Решение на Министерски съвет № 135 от 28.02.2020г.

 

Необходимите документи, които собствениците или техните правоприемници следва да представят при подаване на заявление в Центъра за административно обслужване на Областна администрация:

I: ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора –по образец №1;
 2. Актуална скица на имота – оригинал;
 3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие –официално заверен препис
 4. Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията - решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие;  нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата; съдебно решение или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – официално заверен препис или нотариално заверено копие;

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

 1. Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ горепосоченото РМС (издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия документ за собственост, до последния) оригинал;
 2. Актуално удостоверение за наследници (в случай, че имота е наследствен) оригинал;
 3. Нотариално заверен договор за делба на обезщетението (в случай на няколко собственика или наследника) – по образец №3, оригинал
 4. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че имотът е наследствен /съсобствен/ и сумата ще се изплати на един от наследниците или на друго, определено от тях лице)по образец №4, оригинал
 5. Нотариално заверена клетвена декларация за наследствените квоти (в случаите, когато имотът е наследствен /съсобствен/ и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата)оригинал;
 6. Декларация за необжалване на отчуждителния акт –по образец №5;
 7. Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт –заверено копие;
 8. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата – оригинал;
 9. Удостоверение за семейно положение, (когато имотът е придобит в резултат на разпоредителна сделка – покупко-продажба, замяна и др.) от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. (Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация).

  За такива имоти, придобити по време на брак, се прилагат:

  • – Удостоверение за сключен граждански брак –оригинал;
  • – Пълномощно от съпруга/съпругата, за получаване на обезщетението –оригинал;
  1. Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:
  • – В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от лицето - приобретател по разпоредителната сделка – по образец №6
  • – В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота към момента на отчуждаването –по образец №6
  1. Декларация за защита на личните данни в Областна администрация Стара Загора –по образец.

II:ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

 1. Заявление до Областния управител на област Стара Загора –по образец №2;
 2. Актуална скица на имота –оригинал;
 3. История на имота (в случай, че е образуван от друг имот), издадена от съответната общинска служба по земеделие – официално заверен препис;
 4. Документ за собственост, вписан в Агенция по вписванията – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие;  нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата; съдебно решение или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – официално заверен препис или нотариално заверено копие;

Забележка:Представените решения на поземлени комисии или общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

 1. Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ горепосоченото РМС (издава се от Агенция по вписвания, прилагат се всички документи за собственост - от първия документ за собственост, до последния) оригинал;
 2. Нотариално заверено пълномощно (в случай, че фирмата е представлявана чрез пълномощник)оригинал;
 3. Декларация за необжалване на отчуждителния акт –по образец №7
 4. Влязло в сила съдебно решение при обжалван отчуждителен акт – заверено копие;
 5. Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата – оригинал;
 6. Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:
 • В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от лицето - приобретател по разпоредителната сделка –по образец №8
 • В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота към момента на отчуждаването –по образец №8
 1. Декларация за защита на личните данни в Областна администрация Стара Загора по образец

Заявленията се подават в  Центъра за административно обслужване на Областна администрация  Стара Загора всеки работен ден от 09ч. до 17.30ч.

Приложение:

1.Решение на Министерски съвет № 135 от 28.02.2020г.;

2.Списък на отчуждените имоти – ТРАНШ 1;

3.Списък на отчуждените имоти – ТРАНШ 2.

Създадена: 2020-10-14 14:25:30
Променена: 2021-05-12 18:18:28