Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.

Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Областният управител на област Стара Загора уведомява заинтересованите лица, че в Списъка с имоти – частна държавна собственост, в управление на Областния управител на област Стара Загора, с данъчна оценка над 10000 лв. до 500 000 лв. за разпореждане от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е включен за продажба следния недвижим имот:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238, с площ от 392 кв.м по КККР на града, одобрени със Заповед РД–18–48/03.10.2005 г. на ИД АГКК, с ТПТ: урбанизирана, с НТП: средно застрояване (от 10 до 15 м), заедно със СГРАДА с идентификатор 11538.503.208.1 със застроена площ 87 кв.м, на 5 етажа, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.

За имота е съставен АДС (частна) №4815 от 29.12.2009 г. в управление на Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Несебър.

Данъчната оценка на имота за 2015 г. е в размер на: 211 366,90 лв.

Продажбата на имота е по реда на чл. 44, ал. 1 от ЗДС: продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Същата ще стартира при проявен интерес от страна на ФЛ или ЮЛ и изготвено окомплектовано предложение от страна на Областния управител.

Заявленията от заинтересованите лица се подават до Областния управител на област Стара Загора на адрес: 6000, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №108, Областна администрация Стара Загора. За контакти: тел. 042/613 242, факс 042/600 640, e-mail: oblast-stz@sz.government.bg

 

Създадена: 2015-07-20 21:00:00
Променена: 2021-07-25 19:19:40