Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Петър Иванов Хайлемас

Съобщение   по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс  /АПК /  до  г-н  Петър Иванов Хайлемас

Съобщение  по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс  /АПК /  до  г-н  Петър Иванов Хайлемас

Областният управител на област Стара Загора на основание чл. 34в, ал.3 от Закона за държавната собственост съобщава, че е издадена заповед № ДС-ЗД-238/10.09.2018 г. на Заместник областния управител на област Стара Загора упълномощен със заповед №РД-ЗД-222/29.08.2018 г. на Областния управител за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 54,761 дка, намиращи се в землището на с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, попадащи в границите на концесионен обект „Рудник Трояново-3“, обект 3, касаеща имот №133011, находящ се в местността Чавгънов кладенец, с площ за отчуждаване 0,600 дка, в частта относно Петър Иванов Хайлемас, като наследник на Теньо Христов Стрезов.

  В изпълнение на разпоредбата на чл.61, ал.1 от АПК, с писмо изх. № ДС-410/11.09.2018 г. заповедта е изпратена до г-н Петър Иванов Хайлемас. Същото е върнато с отбелязване „получателят се е преместил на друг адрес“, както и като “непотърсена“.

     В изпълнение на чл. 34в, ал. 4 от ЗДС, заповедта е връчена с нотариална покана вписана под рег. №1393/2019 г., том 1, № 53 от 08.04.2019 г.

     Лицето не е намерено на постоянния и настоящ адрес, удостоверено с констативен протокол на основание чл. 593 от ГПК  от нотариус  Наско Борисов рег. № 670 от НК, с район на действие – Районен съд гр. Бяла Слатина.

       Съгласно чл. 34в, ал. 4 заповедта се съобщава от Областния управител и чрез обнародване на обявление в „Държавен вестник“.

         Заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора  пред Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в Държавен вестник.

         Същото е обнародвано в бр. 29 от 09.04.2021 г. на Държавен вестник.

        На основание чл.18а, ал.10 от АПК, съобщението да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора и на таблото за обявления, находящо се  на първия етаж в сградата на Областна администрация Стара Загора за срок от 7 / седем / дни, след изтичането на който актът се счита за  редовно

връчен.

        Съобщението е поставено на 09.04.2021 г. от комисия от служители на Областна администрация Стара Загора на таблото за обявления, находящо се на първия етаж в сградата на Областна администрация Стара Загора.

Създадена: 2021-04-09 10:44:09
Променена: 2021-07-25 18:37:36