Със Заповед №ДС-ЗД-64/16.04.2021 г. е одобрен идеен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 16.04.2021 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем V = 2000 m3 на ЦПС, гр. Казанлък"

Със Заповед №ДС-ЗД-64/16.04.2021 г. е одобрен идеен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 16.04.2021 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем V = 2000 m3 на ЦПС, гр. Казанлък"

     Областният управител на област Стара Загора, на основание чл. 149, ал. 1  във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №ДС-ЗД-64/16.04.2021 г. е одобрен идеен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 16.04.2021 г. от Областния управител на област Стара Загора за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до водоем V = 2000 m3 на ЦПС, гр. Казанлък“, находящ се в землището на с. Долно Сахране, община Павел баня и в землищата на с. Голямо Дряново, с. Дунавци, преминаващ и през урбанизираната му територия, с. Копринка, с. Хаджидимитрово и гр. Казанлък, община Казанлък, Област Стара Загора, с възложител на обекта „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД и ДЪРЖАВАТА, представлявана от Областния управител на област Стара Загора.

     Разрешението за строеж съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административен съд - Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник“ чрез Областния управител на област Стара Загора.

Създадена: 2021-04-16 13:13:39
Променена: 2021-07-25 17:51:57