Със Заповед №РР-ЗД-11/21.07.2022 г. е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 21.07.2022 г. от Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-43/20.07.2022 г. на Областния управител за подобект: „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се в землището на с. Боздуганово, община Раднево и в землището на с. Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора, към обект СОГ „Могила“

Със Заповед №РР-ЗД-11/21.07.2022 г. е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 21.07.2022 г. от Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-43/20.07.2022 г. на Областния управител за подобект: „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се в землището на с. Боздуганово, община Раднево и в землището на с. Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора, към обект СОГ „Могила“
Създадена: 2022-07-23 11:07:35
Обновена: 2022-12-10 12:02:22