Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

Върнато за ново обсъждане решение №1012 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Стара Загора

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-8

Стара Загора     09.06.2021 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 59, ал.(2), т.4, вр. ал.(1) АПК

 

ВРЪЩАМ

 

Решение №1012/27.05.2021г. на Общински съвет Стара Загора като незаконосъобразно.

М О Т И В И :

 

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-59/02.06.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №22 от проведеното на 27.05.2021 г. заседание на Общински съвет Стара Загора.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №1012/27.05.2021г. на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно поради следните съображения:

            С Решение №1012/27.05.2021г. Общински съвет Стара Загора приема следното:

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал 1, т.1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора разрешава “Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с решение №1158 по протокол 55 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за ПИ  с идентификатор №68850.243.320 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор №30119.14.16 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора. За имотите да се отреди смесено обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, високо-етажно, основно застрояване, с височина на застрояване Н > 15 м.

Проектът за изменение на действащия ОУП да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

  1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Стара Загора разрешава “Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор №68850.243.320 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор №30119.14.16 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора. С плана за застрояване в имотите да се установи смесено обслужващо-производствена устройствена зона – Соп, свободно, високо-етажно, застрояване, с височина Н > 15 м, съгласно приложената скица – приложение със следните показатели: максимална плътност на застрояване – 60 %; максимален коефицент на интензивност на застрояване: Кинт – 2.0; минимална озеленена площ – 25 

         Проектът на ПУП – план за зяастрояване да бъде изработен и процедиран при спазване на действащата нормативна уредба.

При приемане на Решението са присъствали 48 общински съветници, , като с поименно гласуване „За” са гласували 44 от тях, „Против” – 1, „Въздържал се” – 3. 

Във връзка с приетото Решение е представени следните документи: Протокол №16 от 28.04.2021 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Стара Загора, Скица на ОУП за ПИ с идентификатор №68850.243.320 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор №30119.14.16 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, Скица проект за изменение на ОУП за ПИ с идентификатор №68850.243.320 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор №30119.14.16 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, Скица проект на план за застрояване на ПИ с идентификатор №68850.243.320 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор №30119.14.16 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора.

В така приетото решение е обективирано волеизявление на Общински съвет  Стара Загора да бъде дадено разрешение на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възложи изработването на проект за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор №68850.243.320 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ с идентификатор №30119.14.16 по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, като наред с това се дава разрешение “Държавна консолидационна компания“ ЕАД да възложи изработването на проект за ПУП – План за застрояване на същите поземлени имоти.

Като правно основание за приемането на  Решение №1012/27.05.2021г. са посочени нормите на чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал.1 и чл. 134, ал 1, т.1 от ЗУТ, както и чл. 124а от ЗУТ.

Решението се явява прието от компетентен орган, при спазване на необходимия кворум.

За да бъде допуснато изменение на ОУП, съобразно предвиденото в чл. 134, ал 1, т.1 от ЗУТ, е необходимо да настъпят съществени промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил съставен планът, който бива изменян.

Във връзка с така приетото Решение не са посочени доказателства в подкрепа на съществуването на твърдяното условие, което се явява задължителна предпоставка за допускане на изменението на ОУП по реда на чл. 134, ал. 1, т.1 от ЗУТ и обуславя необходимостта от същото. Това обстоятелство прави приетият от Общински съвет акт немотивиран.

Пълната липса на мотиви, обосноваващи необходимостта от приемане на настоящото Решение, се явява нарушение на предписаната от закона форма на индивидуалните административни актове и не позволява да бъде установена действителната воля на постановяващия акта орган.

Изискването за форма се свързва с наличието на особени реквизити, които трябва да се съдържат в административния акт, за да бъде той законосъобразен. Въпросните реквизити, които следва да притежава конкретен административен акт, сред които и изискването за посочване на фактически и правни основания за приемане на същия, съставляват една гаранция за неговата законосъобразност, обуславяща валидността на акта.

В същото време съществуването на въпросният порок не позволява да бъде установена действителната воля на постановяващия акта орган.

При описаната фактическа обстановка при приемането на своя акт Общински съвет Стара Загора не е спазил изискванията на разпоредбата на чл. 59, ал.2, т.4, вр. ал.1 АПК, а именно издаваният в писмена форма акт да съдържа фактически и правни основания за издаване на същия.

В тази връзка, решението на общински съвет Стара Загора е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на императивно установената от законодателя гаранция за законосъобразност на издаваните актове.

 С оглед гореизложеното считам, че №1012/27.05.2021г.  на Общински съвет Стара Загора е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Стара Загора и Кмета на Община Стара Загора за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ИВАН ЧОЛАКОВ

 Областен управител

Създадена: 2021-06-10 12:26:58
Променена: 2021-06-23 06:40:32