Върнато за ново обсъждане решение №226 от 22.12.2020 г. на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение №226 от 22.12.2020 г. на Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-1

07.01.2021 г.  Стара Загора

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ)

В Р Ъ Щ А М

 

Решение №226/22.12.2020 г. на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

  М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-153/31.12.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №17 от проведеното на 22.12.2020 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №226 прието на 22.12.2020 г. от Общински съвет Чирпан като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №226/22.12.2020 г. Общински съвет Чирпан на основание чл.21, ал.1, т.7  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 2, чл. 8 и чл. 15 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 7, чл. 8 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, при изпълнение изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан приема следното:

 Изменя чл. 54 от глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, като в цените на услугите в Звено „Гробищен парк” (нова с решение № 178/30.09.2020  г. на Общински съвет – Чирпан) се създава нова точка 4, със следният текст:

Звено „Гробищен парк”

Услуга

Мярка

Цена

4.

Избор на гробно място

лв./бр.

160.00

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 19 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 16 от тях, „Против” – 2, „Въздържал се” – 1. 

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА е да приема решения за определяне размера на местните такси, в рамките на императивните изисквания на ЗМДТ, но не и да създава нови видове местни такси.

Видно от текста на приетото Решение №226/22.12.2020 г., Общински съвет Чирпан създава нова услуга „Избор на гробно място“, във връзка с предоставянето на която определя цена от 160.00лв.

Съгласно чл. 6, ал. 1, б. „ж“ ЗМДТ такса може да се събира за откупуване на гробни места, а по силата на чл. 6, ал. 1, б. „к“ от същия закон, общините могат да събират и други местни такси, но само ако те са определени със закон.

Местните такси, които общините събират, са изчерпателно посочени в чл. 6, ал.1 от ЗМДТ, който се явява материална правна норма от императивен порядък Според чл. 6, ал.2 от ЗМДТ, общинският съвет определя цена за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал.1. Анализът на цитираните норми обоснова извод, че общинският съвет има право да определя цени за услуги и права, които са изрично предвидени в ЗМДТ или в друг закон, но няма правомощието да въвежда нови видове местни такси.

Горепосоченото води до извода, че въведената с подзаконов нормативен акт (какъвто се явява Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан на Общински съвет Чирпан) услуга „Избор на гробно място“, не е основание да се определя и събира местна такса за нея.

Решение №226 от 22.12.2020 г. противоречи на визираните в чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) императивни правила, поради което актът на Общински съвет Чирпан, се явява приет в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ).

С оглед гореизложеното връщам Решение №226 прието на 22.12.2020г. от Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.    

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2021-01-11 10:02:05
Променена: 2021-05-12 16:31:58