Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане решение №248 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д

№АК-01-ЗД-5

Стара Загора 18.05.2021 г.                  

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 37 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 140, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ

 

В Р Ъ Щ А М

Решение №248/29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

  М О Т И В И :

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-53/11.05.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №20 от проведеното на 29.04.2021 г. заседание на Общински съвет Гурково.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №248 прието на 29.04.2021 г. от Общински съвет Гурково като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №248/29.04.2021 г. Общински съвет Гурково на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.43, ал. 1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и във връзка със Заявление с Вх.№ К-3335 от 09.10.2020г. от Румяна Красимирова Филипова Общински съвет – Гурково приема следното:

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж, за построяване на едноетажна жилищна сграда със застроена площ до 100 кв.м./сто кв.м./ и разгъната застроена площ /РЗП/ до 100кв.м. /сто кв.м./,  която сграда да се изгради върху имот – частна общинска собственост, описан по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, чрез публичен търг с явно наддаване, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор 18157.501.2031 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-3 / 18.01.2010г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Гурково, общ. Гурково, ул. „Равнец” № 20 п.к. 6199, Площ на имота: 491кв.м. /четиристотин деветдесет и един кв.м./ Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./, при граници и съседи на целия имот: 18157.501.2032, 18157.501.2812, 18157.501.2030, 18157.501.501

Номер по предходен план: квартал 69 /шестдесет и девет/, парцел: ХVIII /осемнадесети/, при спазване условията на плана за застрояване /ПЗ/ и законоустановените правила за реализиране на строителството.

2. Определя изготвената пазарна цена от лицензиран оценител на имоти – Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, гр. Стара Загора в размер на 1670,00 лв. /хиляда шестстотин и седемдесет лева/ без ДДС за първоначална тръжна цена, за учредяване възмездно право на строеж на жилищна сграда

3. Определя стъпка за наддаване 10 %;

4. Упълномощава Кмета на Община Гурково да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, на жилищна сграда върху описания по-горе недвижими имот, след което да сключи договор с лицето, спечелило търга. При приемане на решението са присъствали 11 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 11, „Против” – няма, „Въздържал се” – 0. 

Във връзка с приетото Решение са представени следните документи: Заявление с Вх.№ К-3335 от 09.10.2020г. от Румяна Красимирова Филипова, съдържащо молба за учредяване право на строеж в поземлен имот с идентификатор 18157.501.2031 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, Скица №20/15.03.2021г., издадена от Дирекция ОДУТИ, Община Гурково, Скица на поземлен имот № 15-268140-15.03.2021г., Договор №77 за учредено право на строеж в полза на Елка Атанасова Ангелова, Нотариален акт №185, т.2, рег.№ 3318, дело №385 от 2015г. за продажба на недвижим имот с идентификатор 18157.501.2031.1, АЧОС, Данъчна оценка и Пазарна оценка.

От представения Договор №77 се установява, че Елка Атанасова Ангелова има учредено и реализирано право на строеж в УПИ частна общинска собственост. Видно от приложения Нотариален акт №185, т.2, рег.№ 3318, дело №385 от 2015г, построената сграда, ведно с отстъпеното право на строеж в имот с идентификатор 18157.501.2031, е била продадена на Анета Янакиева Иванова. В договора обаче няма изрично посочване на ЗП и РЗП на жилищната сграда, която следва да се изгради в упражняване на учреденото право на строеж, като само е посочена площта на общинската земя и вида и размера на дължимата от страна на носителя ограниченото вещно право престация. От тук следва извода, че правото на строеж е учредено върху целия общински имот.

 От представените във връзка с приеманото решение документи е видно, че в имот с идентификатор 18157.501.2031 е изградена едноетажна жилищна сграда със ЗП и РЗП от 43 кв. м. В Скица №20/15.03.2021г., издадена от Главния архитект на община Гурково, се установяват допустимите параметри на застрояване, като е посочена и съществуващата жилищна сграда, но не обозначено местоположението на сградата, за чието изграждане е дадено съгласие за учредяване право на строеж от Общински съвет Гурково. Съгласно чл. 140 ал. 3 от ЗУТ в случаите по чл. 134 ал. 6 от същия закон издаването на виза за проектиране е задължително при прилагане на ПУП-ПЗ, в който не са конкретизирани строежите – сгради на основното и допълващото застрояване, съответно начина на застрояване, а са посочени само допустимите параметри.

Видно от гореизложеното сградата, за чието построяване Общински съвет дава съгласие да бъде учредено право на строеж, не е предвидена в ПЗ или във виза за проектиране. Наред с това възможността основното застрояване в общинския поземлен имот да бъде с по-голяма площ, чрез надстрояване или пристрояване, съответно изграждане на отделна сграда трябва да бъде конкретизирана с виза за проектиране по чл.140 ал. 3 от ЗУТ, която се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, сред които и собственика на законно построената сграда в имота.  Едва след влизане в сила на горепосочената виза, ще бъдат ясни и предмета и параметрите на правото на строеж, за чието учредяване общинския съвет дава съгласие. От вида и начина на застрояването ще зависи дали е възможно прилагането на чл. 37 ал. 1 от ЗОС.

В тази връзка, с Решение №248/29.04.2021 г. общински съвет Гурково не е обосновал приложението на чл. 37, ал.1 от ЗОС, нито е изяснил фактическата обстановка при която следва да се прави преценка и от която зависи правилното приложение на разпоредбите на ЗОС. От тук следва, че актът е приет в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на приложимия материален закон.

С оглед гореизложеното, връщам Решение №248/29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково, Кмета на Община Гурково и на Окръжна прокуратура Стара Загора – за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2021-05-21 12:43:34
Променена: 2021-06-23 04:55:54