Върнато за ново обсъждане решение №251 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково

Върнато за ново обсъждане решение №251 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково

З А П О В Е Д

№АК-01-ЗД-4

Стара Загора 18.05.2021 г.

На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията,  чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

В Р Ъ Щ А М

Решение №251/29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

   М О Т И В И :

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-53/11.05.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №20 от проведеното на 29.04.2021 г. заседание на Общински съвет Гурково.

          Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №251 прието на 29.04.2021 г. от Общински съвет Гурково като незаконосъобразно поради следните съображения:

Общински съвет Гурково на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, във връзка с Заявление с Вх.№ К-494  от 08.02.2021 г. от Анчо Михайлов Стоянов, приема следното:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

•          Поземлен имот с идентификатор 18157.501.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, с площ 555кв.м. /петстотин петдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: НТП: Ниско застрояване /до 10м./, Номер по предходен план: УПИ 670-VII по плана на гр. Гурково, при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.501.1133,18157.98.722, 18157.91.481, 18157.501.801, 18157.501.2100 за който е съставен АОС № 1042/22.05.2017г., надлежно вписан в Служба по вписванията.

2. Одобрява предложената и приложена към настоящото решение пазарна оценка за ПИ с идентификатор 18157.501.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, с площ 555 кв.м. /петстотин петдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: НТП: Ниско застрояване /до 10м./, Номер по предходен план: УПИ 670-VII по плана на гр. Гурково, при граници на целия имот, поземлени имоти с идентификатори: 18157.501.1133,18157.98.722, 18157.91.481, 18157.501.801, 18157.501.2100, изготвена на 09.03.2021 год. от лицензирания оценител Стоянка Йорданова Манолчева-Николова, гр. Стара Загора. в размер на 4 970,00 лева /четири хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС, която определя като първоначална тръжна цена за имота.

3. Определя стъпка за наддаване 10 %;

4. Упълномощава Кмета на Община Гурково да организира и проведе търга за продажба на описания в т.1 от това решение недвижим имот, както и да сключи договор за неговата продажба с лицето, спечелило търга и обявено за купувач.

При приемане на решението са присъствали 11 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 10, „Против” – няма, „Въздържал се” – 1. 

Във връзка с приетото Решение са представени следните документи: Заявление с Вх.№ К-494  от 08.02.2021г. от Анчо Михайлов Стоянов, съдържащо искане за закупуване на  поземлен имот с идентификатор 18157.501.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково, Договор №52 за учредено право на строеж в полза на Анчо Михайлов Стоянов, АЧОС, Скица, Данъчна оценка и Пазарна оценка.

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като обаче тези действия следва да бъдат извършвани съобразно нормите, предписващи съответния ред за осъществяване на разпореждането, каквито се явяват тези, визирани в Закона за общинската собственост.

Видно от Заявление с Вх.№ К-494 от 08.02.2021г. от Анчо Михайлов Стоянов и от Договор №52 за учредяване на възмездно право на строеж върху земя общинска собственост, сключен между Община Гурково и  Анчо Михайлов Стоянов на 12.12.2003 г.  в полза на Заявителя е било учредено право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 18157.501.1132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Гурково. Съобразно представения Договор и посочената платена цена е изводим фактът, че правото на строеж е учредено върху целия поземлен имот.

На следващо място, предвид твърдението, съдържащо се в Заявлението за закупуване на общинския недвижим имот, в което е посочено, че правото на строеж е реализирано от суперфициарът, както и въз основа на факта, че на Скица  № 15-268143-15.03.2021 са нанесени две сгради с идентификатори 18157.501.1132.1 и съответно 18157.501.1132.2, следва да се приеме извода, че учреденото право на строеж е реализирано и построените сгради са законни.

В полза на горното е и фактът, че суперфициантът не представя документи, свидетелстващи, че учреденото от него право е било погасено, прекратено или, че извършеното строителство е незаконно.

В мотивите си Общинския съвет сочи, че поради факта, че г-н Анчо Стоянов не предоставя строителна документация, доказваща законността на построеното от него, то не е налице предпоставка за продажба на поземления имот по облекчения ред, визиран в чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и мотивиран от това приема решение да продаде въпросния имот по общата процедура, разписана в ал.1 на същия член.

Дори и да се приеме обаче, че е извършено незаконно строителство върху общинския поземлен имот, то този факт следва да бъде установен по реда и със средствата на закона, а не да се приеме за сбъднал се въз основа на твърдението на Общинския съвет.

Общински съвет Гурково не се е съобразил с императивно определения от закона ред и начин за продажба на земя – общинска собственост, като наред с това не е предприел необходимите действия за изясняване на обстановката и фактите въз основа на които приема своя акт.

В тази връзка, решението на общински съвет Гурково е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС).

С оглед гореизложеното, връщам Решение №251/29.04.2021 г. на Общински съвет Гурково за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Гурково, Кмета на Община Гурково и на Окръжна прокуратура Стара Загора – за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2021-05-21 12:48:24
Променена: 2021-06-23 06:41:51