Върнато за ново обсъждане решение №259 от 31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан

Върнато за ново обсъждане решение №259 от 31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-2

Стара Загора   16.04.2021 г.

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 305, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

 

ВРЪЩАМ

 

Решение №259/31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-43/09.04.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №20 от проведеното на 31.03.2021 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №259/31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно поради следните съображения:

            С Решение №259/31.03.2021 г. на основание основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Чирпан

  1.  Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка, в размер на 19400,00 лв. без ДДС, за продажба на поземлен имот с площ 3040 кв.м., представляващ УПИ III-328 в кв.74а по плана на с. Рупките, община Чирпан, област Стара Загора, заедно с построената сграда - бивша детска градина.
  2. Предоставя правомощия на Кмета на общината по подготовката и провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имота с така одобрената начална тръжна цена.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 21 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 21 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението са приложени: АЧОС, Скица, Удостоверение за данъчна оценка на имота и Експертна оценка.

В така приетото решение е обективирано волеизявление на Общински съвет  Чирпан за продажба на посочения имот чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.

Като правно основание за приемането на  Решение №259/31.03.2021 г. са посочени нормите на чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.             В решението няма изложени фактически основания за приемането му.

Решението се явява прието от компетентен орган, при спазване на необходимия кворум, като е налице и спазване на процедурата визираща поименно гласуване, съобразно разпоредбата на чл.27, ал.5, във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.

           При приемането на Решение  №259/31.03.2021 г. Общински съвет Чирпан обаче не отчита разпоредбата на чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Съгласно същата, имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. В чл. 305, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда, че имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите по ал. 1, могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия: 1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; 2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; 3. населеното място е с население под 5 хиляди души.

            Ако се претендира, че имотът, предмет на настоящото решение, е с отпаднало предназначение по ЗПУО, то тогава същият попада именно в хипотезата на посочената норма и тогава следва да бъде съобразявано това предназначение с предвидените в тази разпоредба дейности, а същите се свързват със задоволяване на обществени потребности и то на такива от местно значение, доколкото имотите са общински.

В тази връзка, решението на общински съвет Чирпан е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно: чл. 305, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование.

С оглед гореизложеното и предвид обстоятелството, че Общински съвет Чирпан е формирал волята си в нарушение на материалния закон, а именно Закона за предучилищното и училищното образование, считам, че Решение №259/31.03.2021 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

 Областен управител

Създадена: 2021-04-19 08:41:30
Променена: 2021-05-12 18:00:39