Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане решение №274 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-7

Стара Загора   07.06.2021 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 3 във връзка с чл. 61, ал. 1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж (НРПУРИВОС) и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

В Р Ъ Щ А М

 

  Решение №274/27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж, в частта по т. 2 за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-56/31.05.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №23 от проведеното на 27.05.2021 г. заседание на Общински съвет Мъглиж.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №274/27.05.2021 г., в частта по т. 2, на Общински съвет Мъглиж е незаконосъобразно, поради следните съображения:

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл.4, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж по т. 2 на Решение №274/27.05.2021 г., дава съгласие за продажба на УПИ VIII-695, в квартал 64, по действащия ПУП на с. Тулово, одобрен със Заповед №1020 от 26.06.19776 г., целият с площ 1363 кв.м, отреждане: Жилищни, на собственика на законно построените сгради, с учредено и реализирано право на строеж, на стойност 7000 лева (без ДДС).

Към решението са приложени копия на следните документи: протокол за заседанието на ОбС; предложение на кмета на община Казанлък; нотариален акт за собственост на сградите; АЧОС; скица на имота; удостоверение за данъчна оценка; удостоверение за идентичност; пазарна оценка за имота.

В поименно гласуване са участвали 16 общински съветника. Решението е прието единодушно, като „ЗА” са гласували 16 от тях, „ПРОТИВ” - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0.

В чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА са уредени правомощията на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда е уредена в чл. 35, ал. 3 от ЗОС и се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж в чл. 61, ал. 1 е разписано, че продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственик на законно построена в него сграда, се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс, по пазарни цени, въз основа на решение на Общинския съвет и при условие, че за общинската земя е отреден УПИ с предвиждане, съответстващо на учреденото и реализирано право на строеж. Тази разпоредба дава основание на Общински съвет Мъглиж да приеме решение за продажба на имота, въпреки облекчената процедура на чл. 35, ал. 3 от ЗОС според която, продажба на поземлен имот – частна общинска собственост на собственик на законно построена в него сграда, се извършва от Кмета на общината без търг или конкурс, по пазарни цени.

В изпълнение на чл. 41, ал. 2 от ЗОС „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго.“ За продажбата е изготвена пазарна оценка за имота, която е в размер на 8 200 лв. С тази цена е направено предложението на Кмета на община Мъглиж за приемане на решение за продажба на имота. От посочената разпоредба се установява, че единственото законово ограничение относно цената при разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, въведено от законодателя, е тя да не бъде по – ниска от данъчната оценка на имота. В случая това законово ограничение е спазено, предвид това, че в представеното Удостоверение изх. №7405019262 от 10.05.2021 г. на община Мъглиж, данъчната оценка е 5 846, 20 лв.

В изпълнение на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно, че продажбата на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, се извършва по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Мъглиж е приел „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост“, където чл. 60, ал. 3 определя разпореждането с недвижим имот – частна общинска собственост по реда и при условията на наредбата, да се извършва по цена не по-ниска от определената пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти.

Видно от представените документи към решението, за имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, каквото е изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 61, ал. 1 от НРПУРИВОС на община Мъглиж. Оценителя е определил пазарната стойност в размер на 8 200 лв., което е записано в предложението на кмета на общината.

Общински съвет Мъглиж дава съгласие по т. 2 от  Решение №274/27.05.2021 г., за извършване на разпоредителната сделка, като определя по ниска цена, в размер на 7 000 лв., от определената в експертната оценка. В решението няма изложени мотиви, кое налага цената да бъде намалена и не е поискана повторна експертиза. В НРПУРИВОС на община Мъглиж не е предвидена възможност за намаляване на определената от независимия оценител тръжна цена, a e въведена забрана общински съвет да определя цена за разпоредителните сделки по-ниска от определената пазарна оценка.

Във връзка с това считам, че Решение №274/27.05.2021 г., на Общински съвет Мъглиж, в обжалваната част по т. 2, е постановено от компетентен орган, при спазване на процесуалните изисквания, но в нарушение на материалните разпоредби, а именно чл. 60, ал. 3 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост във връзка с чл. 61, ал. 1 от същата наредба и чл. 35, ал. 3 от ЗОС. Приетата от общински съвет продажна стойност е необоснована, немотивирана и определена при неправилно приложение на материалноправните разпоредби. Определянето на цената на имота е елемент от фактическия състав по продажба на имоти – общинска собственост и правилното й определяне е от значение за законосъобразността на взетото решение. В чл. 60, ал. 3 от НРПУРИВОС е определено, че това се извършва „по цена не по-ниска от определената пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти“. В случай, че изготвената експертна оценка за разпореждане с имоти общинска собственост, не удовлетворява общинския съвет, то същият има право да не я одобри, като за това си действие следва да изложи надлежни мотиви, въз основа на което да възложи на кмета на общината да възложи изготвянето на нова оценка от експерт, определен по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение № №274/27.05.2021 г., в частта по т. 2, за ново обсъждане от Общински съвет Мъглиж.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Мъглиж и Кмета на община Мъглиж за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.     

 

ИВАН ЧОЛАКОВ

Областен управител

Създадена: 2021-06-10 12:21:45
Променена: 2021-06-23 04:47:23