Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

Върнато за ново обсъждане решение №277 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-6

Стара Загора      07.06.2021 г.

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 3 и ал. 4 във връзка с чл. 60, ал. 1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж (НРПУРИВОС)  и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

В Р Ъ Щ А М

  Решение №277/27.05.2021 г. на Общински съвет Мъглиж за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И:

  В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-56/31.05.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №23 от проведеното на 27.05.2021 г. заседание на Общински съвет Мъглиж.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №277/27.05.2021 г., на Общински съвет Мъглиж е незаконосъобразно, поради следните съображения:

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 60, ал. 1 и ал. 4 от НРПУРИВОС, Общински съвет Мъглиж приема Решение №277/27.05.2021 г., с което:

По т. 1 Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг за продажба на следния недвижим имот – частна общинска собственост: Сграда (бивш павилион за зеленчуци), МС, на един етаж, със ЗП 20 кв.м, построена в УПИ ІХ, кв. 56 по плана на с. Шаново, общ. Мъглиж, целият УПИ с площ 5 790 кв.м, актуван с АОС 51/ 26.11.2010 г.

По т. 2 Определя начална тръжна цена за продажба на имота в размер на  2 000 лв. без ДДС.

Към решението са приложени копия на следните документи: протокол за заседанието на ОбС; предложение на кмета на община Казанлък; нотариален акт за собственост на сградите; АЧОС; скица на имота; удостоверение за данъчна оценка; пазарна оценка за имота.

В поименно гласуване са участвали 16 общински съветника, от които „ЗА” са гласували 15 от тях, „ПРОТИВ” - 0, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 1.

В чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА са уредени правомощията на общински съвет да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства. По реда на чл. 35, ал. 1 продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

В изпълнение на чл. 41, ал. 2 от ЗОС разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. За продажбата е изготвена пазарна оценка за имота, която е в размер на 3 100 лв. С тази цена е направено предложението на Кмета на община Мъглиж за приемане на решение за продажба на имота на публичен търг. Разпоредбата поставя ограничение цената при разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост да не бъде по – ниска от данъчната оценка на имота. В случая това законово ограничение е спазено, предвид това, че в представеното Удостоверение изх. №7405019314 от 19.05.2021 г. на община Мъглиж, данъчната оценка е 913, 30 лв.

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. При приемането на Решение №277/27.05.2021 общинският съвет се позовава на чл. 60, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж, където по ал. 1 продажбата на недвижими имоти – частна общинска собственост, се извършва в съответствие с предвижданията на Годишната програма по чл. 4, ал. 2 от наредбата,  след решение на Общински съвет, от Кмета на общината, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, като цената одобрената по реда на ал. 4, при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, е начална. Същата алинея постановява общински съвет да одобри цената по разпоредителната сделка, като същата  трябва да е равна или по-висока от определената по реда на ал. 3, но не по-ниска от данъчната, като ал. 3 предвижда разпореждането с недвижим имот – частна общинска собственост по реда и при условията на наредбата, да се извършва по цена не по-ниска от определената пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти.

Видно от представените документи към решението, за имота има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, каквото е изискването на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Оценителя е определил пазарната стойност в размер на 3 100 лв., което е записано в предложението на кмета на общината.

С Решение №274/27.05.2021 г. Общински съвет Мъглиж дава съгласие, за извършване на разпоредителната сделка, като определя по ниска начална тръжна цена за имота в размер на 2 000 лв., от определената в експертната оценка. В решението няма изложени мотиви, кое налага цената да бъде намалена и не е поискана повторна експертиза. В НРПУРИВОС на община Мъглиж не е предвидена възможност за намаляване на определената от независимия оценител цена, а напротив  наредбата въвежда забрана общински съвет да определя цена за разпоредителните сделки по-ниска от определената пазарна оценка.

Във връзка с това считам, че Решение №277/27.05.2021 г., на Общински съвет Мъглиж е постановено от компетентен орган, при спазване на процесуалните изисквания, но в нарушение на материалните разпоредби, а именно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост във връзка с чл. чл. 35, ал. 1 от ЗОС. Приетата от общински съвет продажна стойност е необоснована, немотивирана и определена при неправилно приложение на материалноправните разпоредби. Определянето на цената на имота е елемент от фактическия състав по продажба на имоти – общинска собственост и правилното й определяне е от значение за законосъобразността на взетото решение. В чл. 60, ал 3 е установено разпореждането с недвижим имот – частна общинска собственост, по реда и при условията на наредбата, да се извършва по цена не по-ниска от определената пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, а ал. 4 въвежда рамката в която общински съвет одобрява цената по разпоредителната сделка и която може да е равна или по-висока от определената по реда на ал. 3, но не по-ниска от данъчната, като при провеждане на публичен търг одобрената цена е начална.

В случай, че изготвената експертна оценка за разпореждане с имоти общинска собственост, не удовлетворява общинския съвет, то същият има право да не я одобри, като за това си действие следва да изложи надлежни мотиви, въз основа на което да възложи на кмета на общината да възложи изготвянето на нова оценка от експерт, определен по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

С оглед изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение № №277/27.05.2021 г., в частта по т. 2, за ново обсъждане от Общински съвет Мъглиж.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Мъглиж и Кмета на община Мъглиж за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура – Стара Загора за сведение.      

 

ИВАН ЧОЛАКОВ

Областен управител

Създадена: 2021-06-10 12:19:28
Променена: 2021-06-23 06:44:30