Върнато за ново обсъждане решение №304 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Казанлък

Върнато за ново обсъждане решение №304 от 26.11.2020 г. на Общински съвет Казанлък

З А П О В Е Д

№  АК-01-ЗД-17

Стара Загора  09.12.2020 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 25, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

ВРЪЩАМ:

 

Решение №304/26.11.2020 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

 

В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-139/02.12.2020 г. са постъпили Решения по Протокол №15 от проведеното на 26.11.2020 г. заседание на Общински съвет Казанлък.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №304 прието на 26.11.2020 г. от  Общински съвет Казанлък като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №304 от 26.11.2020 г. Общински съвет Казанлък на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 4 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, за Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г., на ИД на АГКК.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на Поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК от вид територия „Земеделска“ с НТП пасище, във вид територия Урбанизирана и НТП „За спортен комплекс“, с цел успешно реализиране на инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината.

4. Определя срок на валидност на настоящото предварително съгласие - 3 (три) години от датата на издаването му.

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 30 общински съветници, като с поименно гласуване „За” са гласували 30 от тях, „Против” – 0, „Въздържал се” – 0. 

Към решението са приложени: Задание за проектиране на ПУП, АПОС, Скица и Решение на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Мотивационно писмо от председателя на СНЦ футболен клуб „Млада гвардия“ и подписка на жителите на с. Розово, които желаят да има футболен стадион на територията на селото.

В правомощията на общински съвет по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА е да приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като обаче тези действия следва да бъдат съобразени с нормите, заложени в специалните спрямо ЗМСМА закони, каквито се явяват ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и ЗОС.

Видно от т. 3 на Решение №304/26.11.2020 г. Общински съвет Казанлък дава предварително съгласие за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 62983.68.400 по КККР на с. Розово, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-398 от 09.02.2018 г. на ИД на АГКК от вид територия „Земеделска“ с НТП пасище, във вид територия Урбанизирана и НТП „За спортен комплекс“, с цел успешно реализиране на инвестиционен проект, свързан със социално-икономическото развитие на общината.

Действащата към момента нормативна уредба дава специален статут на земеделските земи с начин на трайно ползване “пасище“. Посредством разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се допуска промяна на предназначението на земеделски земи с такъв статут по реда на Закона за общинската собственост единствено ако е налице някоя от петте изчерпателно изброени материалноправни предпоставки, визирани в същата алинея.

При прилагане на горепосочената законова процедура, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ предвижда съответният Общински съвет да приеме решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на земята по ал. 3 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството.

Общински съвет Казанлък не е представил доказателства, че е изпълнено условието на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за поддържане на резерв от постоянно затревени площи и кумулативно, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. Последното условие е императивно и е свързано с определяне на пасищата и мерите като публична общинска собственост, който статут изначално ги изключва от гражданския оборот с цел задоволяване на потребности от по-висш обществен интерес.

Специалните закони ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ изрично забраняват да се променя НТП конкретно, и предназначението на земята за земеделие като цяло, ако има недостиг за задоволяване нуждите на животните от изхранване. Продоволствието е с приоритет пред социално-икономическото развитие и спорта, тъй като последните са следващ ред нужди след екзистенциалните.

В тази връзка, решението на общински съвет Казанлък е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на материалния закон, а именно чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №304/26.11.2020 г. на Общински съвет Казанлък за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Казанлък и Кмета на Община Казанлък за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ГЕРГАНА МИКОВА                            

Областен управител

Създадена: 2021-01-11 09:55:00
Променена: 2021-05-12 17:09:50