Върнато за ново обсъждане решение №407 от 17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево

Върнато за ново обсъждане решение №407 от 17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево

З А П О В Е Д

AK-01-ЗД-11

Стара Загора  29.06.2021 г.

 

На основание чл. 32 и чл. 31, ал. 1, т. 5 от  Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА и чл.26, ал.2, изр.2 от ЗПСК, чл. 59, ал.2, т.4 АПК

ВРЪЩАМ:

 

  Решение №407/17.06.2021 г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

М О Т И В И:

 

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-67/22.06.2021 г. са постъпили Решения по Протокол №34 от проведеното на 17.06.2021 г. извънредно заседание на Общински съвет Раднево.

 Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, връщам Решение №407 прието на 17.06.2021  г. от Общински съвет Раднево като незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №407/17.06.2021 Общински съвет Раднево, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.2, т.2 и чл.34б от ЗПСК и чл.2, ал.1, т.1, чл.3, ал.3, чл.5, чл.7 и чл.10, ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет - Раднево:

 I. Прекратява откритата с Решение № 383 от 29.04.2021 г. процедура по ПРОДАЖБА НА 100% ОТ ДЯЛОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО В КАПИТАЛА НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОКТОР ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ-РАДНЕВО" ЕООД, ГР.РАДНЕВО, ЕИК 123545288, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. РАДНЕВО, УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 42 ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ И НАРЕДБАТА ЗА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ, поради липса на кандидати.

II. Открива нова процедура по ПРОДАЖБА НА 100% ОТ ДЯЛОВЕТЕ НА ОБЩИНА РАДНЕВО В КАПИТАЛА НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОКТОР ДИМИТЪР ЧАКМАКОВ-РАДНЕВО" ЕООД, ГР.РАДНЕВО, ЕИК 123545288, СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. РАДНЕВО, УЛ."ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" № 42 ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ И НАРЕДБАТА ЗА ТЪРГОВЕТЕ И КОНКУРСИТЕ, както следва:

1.Приема изготвения анализ на правното състояние, информационен меморандум и оценка за обявените за приватизация 79 900 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100% /сто/ процента от капитала на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" ЕООД, гр. Раднево и определя минималната продажна цена, а именно:

Продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап, при минимална конкурсна цена

200 000 (двеста хиляди) лв. 

2.Определя следните конкурсни условия:

2.1.Купувачът е длъжен да запази предмета на дейност на приватизиращото се дружество като многопрофилна болница - лечебно заведение по смисъла на чл.23, ал.1 от ЗЛЗ, като извършва в лечебното заведение в гр. Раднево най-малко три лечебни дейности по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЛЗ, за срок минимум 20 години.

Лечебните дейности да се изпълняват най-малко по следните медицински специалности, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването:

- Вътрешни болести;

- Нефрология;

- Пневмония и физиотерапия;

- Кардиология;

- Ендокринология и болести на обмяната;

- Нервни болести;

- Физикална и рехабилитационна медицина;

- Клинична лаборатория;

- Образна диагностика.

2.2.Купувачът следва да запази броя на работните места и броя на отделенията, съгласно щатното и длъжностното разписание на дружеството, към датата на обявяване на процедурата за приватизация на дяловото участие на Община Раднево в капитала на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" ЕООД, гр. Раднево. Ограничението не важи в случай на увеличаване на броя на отделенията и работните места.

2.3.Купувачът следва да поеме изричното задължение да погаси съществуващите задължения на приватизиращото се дружество към публично-правни кредитори в лицето на държавата и община Раднево, и частно правни кредитори, в т.ч. и към персонала на приватизиращото се дружество за срок не по-късно от 90 /деветдесет дни/, считано от датата на сключване на приватизационния договор.

2.4.Купувачът следва да предложи инвестиция за влагане в приватизиращото се дружество в размер на минимум 10% от предложената от участника конкурсна цена, за период от 5 години, считано от датата на сключване на приватизационния договор. Видът на инвестицията се определя от Купувача. Неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции се определя в размер на 50% от размера на предложените от купувача инвестиции, като купувача при сключването на приватизационния договор следва да представи обезпечение на неустойката. Вид на обезпечението - парична сума, внесена по сметка на Община Раднево и/или банкова гаранция и/или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на купувача. Размерът на неустойката за неспазване на срока влагане на инвестициите - 50% от размера на неизпълнените инвестиции.

2.5.Недвижимото имущество на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" ЕООД, гр.Раднево запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

2.6.Купувачът е длъжен да запази съществуващите наемни правоотношения между приватизираното дружество и трети лица за срока, предвиден в сключените договори за наем.

2.7.Купувачът не може да прехвърля придобитите по договора дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Общински съвет - Раднево, ако не е изпълнил задълженията си по приватизационния договор за плащане на покупната цена, изплащане на задълженията на приватизиращото се дружество или не е изпълнил предложеният от него инвестиционен план.

2.8.При продажба на дялове на приватизираното дружество приобретателят има задълженията по т. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 и 2.9 от настоящото решение.

2.9.Купувачът следва да предостави безпрепятствен достъп на упълномощени от органа по приватизация лица до приватизираното дружество и  дружествената документация във връзка с осъществяването на следприватизационен контрол, с цел проверка на изпълнението на условията по приватизацията.

2.10.Цена, срок и начин на плащане на цената:

Предложената от участника цена не може да бъде по-ниска от посочената в т. 1 от настоящото решение. Цената е безусловна, оферира се и се заплаща еднократно в български лева, в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни, считано от датата на подписване на приватизационния договор.

2.11.При неизпълнение на задълженията по т. 2 от настоящото решение в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от датата на отправената изрична покана за изпълнение от органа за приватизация, приватизационния договор се разваля без предизвестие и купувачът се задължава да заплати неустойка в размер на 100% от покупната цена, в срок от 30 дни от датата на поканата, като неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

3.В конкурса могат да участват при равни условия всички български физически и юридически лица, както и чуждестранни лица.

Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация, относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в конкурса, освен ако са погасили задълженията си.

Не се допускат до участие в конкурса физически или юридически лица, които имат парични задължения по смисъла на чл.162 от ДОПК към държавата, към общината по постоянния адрес/седалището на участника, и към Община Раднево.

Не се допускат до участие в конкурса лице което е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация.

В случай, че участник в процедурата е консорциум или друга форма на сдружаване, специално учредено за участие в конкурса, задължително следва да бъде представен договора за учредяване на сдружаването.

4.Утвърждава конкурсна документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 79 900 дружествени дяла с номинална стойност по 10 лева за всеки, представляващи 100% /сто/ процента от капитала на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" ЕООД, гр.Раднево.

5. Конкурсната документация за участие се получава в стая 210 на Общинска администрация, срещу невъзстановими 500 лв. (без ДДС) по сметка на Община Раднево, посочена в конкурсната документация или на Гише №5 /Каса/ при Информационен център.

6. Конкурсната документация за участие се закупува в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.

7. Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на участника-юридическо лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

8. В срок до 12-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник участниците закупили конкурсна документация могат да отправят писмени искания до Община Раднево - ст.210 за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 2 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

9.Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

10.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 100 000 лв., който се внася по сметка на Община Раднево, посочена в конкурсната документация, в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.

11.Офертите за участие се подават в стая 204 /Деловодство/ на Община Раднево в запечатан непрозрачен плик в срок до 17.00 часа на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

12.Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ, след закупуване на конкурсни книжа и предварителна заявка.

13.Конкурсът да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник от 13.30 часа, зала № 315, ет.3 на Общинска администрация, гр.Раднево.

14.Сроковете по т.5-13 се определят по реда на чл.60 от ГПК. Когато  последния ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича следващия след него присъствен ден.

15.Възлага на Кмета на Община Раднево организирането на конкурса, съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и документацията за участие в публично оповестен конкурс на един етап.

16.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия конкурса.

17.Възлага на Кмета на Община Раднево да извърши всички последващи действия по процедурата за приватизация, съгласно действащото законодателство.

III. Избира комисия за провеждане на конкурса в следния състав:

Председател: Виолета Йовчева-гл. юрисконсулт;

    Членове: 1.Илия Илиев-общински съветник;

             2.Валентина Вълева-директор дирекция "ОССД";

             3.Нели Георгиева - гл. счетоводител;

             4.Северина Динева - гл. експерт здравеопазване.  

При приемане на решението, на заседанието са присъствали 11 общински съветници, като „За” са гласували 9 от тях, „Против” – 2, „Въздържал се” – 0. 

Във връзка с така приетото Решение №407 от 17.06.2021 г. от Общински съвет Раднево не са представени никакви приложения, в това число анализ на правното състояние на обектите за приватизация, приватизационна оценка и информационен меморандум.

 Изготвянето на приватизационна оценка при продажба на лечебни заведения, по смисъла на чл. 26, ал.2, изр. 2, е задължително условие за законосъобразното откриване и развитие на процедурата по приватизация. Визирана в посочената правна норма хипотеза е от императивен порядък, поради което оперативната самостоятелност на органа (в случая Общински съвет Раднево) е изключена от законодателя. Във връзка с казаното следва да се има предвид, че изречение второ на ал. 2 от чл. 26 от ЗПСК се явява специално правило от което следва, че задължителното изготвяне  на приватизационна оценка, когато се касае до процедура по приватизация на лечебни заведения, обуславя и задължение за съобразяване с посочената от експерта цена в защита на обществения интерес.

На следващо място липсата на приватизационна оценка води до липса на мотиви във връзка с определяне на конкурсната цена, което води до немотивираност на приетия административен акт и представлява нарушение на чл.59, ал.2, т.4 АПК.

Непредставянето на приватизационна оценка се приравнява на пълната липса на мотиви, обосноваващи определяне на минимална конкурсна цена в размер на 200 000 лв. От така приетото Решение и посочените във връзка със същото мотиви не става ясно на базата на какво органът на местно самоуправление определя  посочената по-горе цена за минимална  продажна цена именно такава. Последното представлява нарушение на предписаната от закона форма на индивидуалните административни актове.

Изискването за форма се свързва с наличието на особени реквизити, които трябва да се съдържат в административния акт, за да бъде той законосъобразен. Въпросните реквизити, които следва да притежава конкретен административен акт, съставляват една гаранция за неговата законосъобразност, обуславяща валидността на акта.

В същото време съществуването на въпросния порок не позволява да бъдат установени съображенията и мотивите на постановяващия акта орган, нито да бъде разкрита действителната му воля.

В тази връзка, решението на общински съвет Раднево е прието в кръга на материалната компетентност на органа, но в нарушение на императивно установени от законодателя правила, визирани в чл. 26, ал.2, изр.2 на ЗПСК и чл. 59, ал.2, т. 4 АПК.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №407/17.06.2021г. на Общински съвет Раднево за ново обсъждане от същия, като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Раднево и Кмета на Община Раднево за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

 

ИВАН ЧОЛАКОВ         

Областен управител

 

Създадена: 2021-06-30 10:26:08
Променена: 2021-07-25 18:40:22