Заповед АК-02-ЗД-40 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гурково за 2019 г.

Заповед АК-02-ЗД-40 от 04.11.2019 г. за свикване на първо заседание на общински съвет Гурково за 2019 г.

З А П О В Е Д

 

№  АК-02-ЗД-42

 

Стара  Загора  04.11.2019  г.

 

  На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

ИЗМЕНЯМ:   

 

  Моя заповед №АК-02-ЗД-32/31.10.2019 г., в частта относно датата и часа на свикване на първото заседание на новоизбрания общински съвет  Николаево, като вместо: „на 07.11.2019 г. от 15,00 часа“, следва да се чете: “ на 06.11.2019 г. от 15,00 часа“.

               В останалата си част същата остава непроменена.

   Настоящата заповед е неразделна част от Заповед №АК-02-ЗД-32/31.10.2019 г.

   Заповедта да се доведе до знанието на Временно изпълняващия длъжността кмет на Община Николаево и общинската администрация по електронния обмен, за сведение и изпълнение.

   Заповедта да се огласи чрез средствата за масова информация на територията на община Николаево и да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

 

ГЕРГАНА МИКОВА /П /

Областен управител 

Създадена: 2019-11-05 12:34:50
Променена: 2021-07-25 18:18:56