Заповед № ДС-ЗД-113/17.06.2020 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Заповед № ДС-ЗД-113/17.06.2020 г. за одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

З А П О В Е Д

№ДС-ЗД-113

Стара Загора 17.06.2020 г.

 

На основание чл. 129, ал.3, т. 1, във връзка с ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Протокол от 27.05.2020 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията и Писма с вх.№№ДС-276/05.06.2019 г., ДС-276/21.04.2020 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез Николай Нанков – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и писмо с вх. №ДС-276/04.05.2020 г. от инж. Румен Райков – Управител на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора

 ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план парцеларен план за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“  до черпателен водоем V = 2000 m3 на ЦПС гр. Казанлък“, Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, чрез Николай Нанков – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящият проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) касае следните поземлените имоти:

  • В землището на с. Долно Сахране с ЕКАТТЕ 22808, общ. Павел баня, област Стара Загора: 52.7; 52.8; 52.9; 52.10; 52.109; 52.111; 52.146; 54.40; 54.41; 54.115; 54.150; 55.117; 55.164; 56.6; 56.7; 56.10; 56.11; 56.112; 57.6; 57.7; 57.123; 57.152; 58.16; 58.20; 58.21; 58.22; 58.23; 58.24; 63.7; 63.8; 63.9; 63.128; 63.158.

– В землището на с. Голямо Дряново с ЕКАТТЕ 15864, общ. Казанлък: 33.157; 43.172; 52.1; 53.1; 53.2; 53.6; 53.7; 53.11; 53.17; 53.18; 53.162; 55.2; 55.12; 55.16; 56.1; 56.2; 56.3; 56.4; 56.5; 56.7; 56.9; 56.11; 56.149; 56.152; 57.4; 58.1; 58.2; 58.4; 58.5; 58.6; 58.8; 58.9; 58.10; 58.12; 58.13; 58.28; 59.161; 59.165; 64.11; 64.13; 64.14; 64.15; 69.22; 69.23; 69.26; 69.28; 69.29;    69.30; 69.31; 69.33; 69.34; 77.117; 111.1; 111.4; 111.124;

– В землището на с. Дунавци с ЕКАТТЕ 24075, общ. Казанлък, област Стара Загора: 56.19; 56.20; 56.24; 56.31; 57.13; 57.14; 57.15; 57.16; 57.18; 58.24; 58.25; 58.26; 58.27; 58.28; 58.372; 59.7; 59.8; 59.9; 59.10; 59.11; 59.12; 59.13; 59.14; 59.206; 81.14; 81.15; 82.1; 82.2; 82.3; 82.4; 82.5; 82.12; 82.13; 82.14; 82.15; 82.16; 82.20; 86.10; 86.11; 86.12; 86.17; 86.18; 86.64; 86.324; 87.6; 87.7; 87.188; 88.1; 88.2; 88.3; 88.4; 88.5; 88.7; 88.8; 88.13; 88.14; 88.22; 88.23; 88.30; 88.31; 88.34; 88.46; 88.55; 130.1; 130.5­; 130.7; 130.11; 150.8; 150.13; 150.14; 150.16; 150.93; 150.425.

– В землището на с. Копринка с ЕКАТТЕ 38563, общ. Казанлък, област Стара Загора: 10.42; 10.247; 10.248; 67.9; 67.10; 69.21; 69.24; 69.139; 69.452; 71.3; 71.4; 71.5; 72.5; 72.7; 74.240; 76.36; 76.43; 76.51; 76.76; 76.79; 76.82; 76.83; 76.458; 76.459; 77.32; 77.33; 77.51; 77.81; 80.3; 80.4; 80.7; 80.8; 80.9; 80.10; 80.11; 80.12; 80.13; 80.14; 80.16; 80.17; 80.18; 80.22; 80.40; 80.463; 81.2; 82.7; 82.8; 83.3; 83.4; 83.5; 83.6; 83.7; 83.8; 83.9; 83.32; 83.33; 83.34; 83.467; 85.1; 85.11; 85.466; 85.468; 86.141; 87.1; 87.2; 87.3; 87.4; 91.1; 92.67; 92.254; 94.24; 94.25; 94.26; 94.28; 94.29; 94.42; 94.43; 94.44; 94.177; 94.178; 94.181; 94.182; 94.255; 95.12; 95.13; 95.14; 95.15; 95.112; 95.113; 95.117; 95.477.

– В землището на с. Хаджидимитрово с ЕКАТТЕ 77027, общ. Казанлък, област Стара Загора: 77.57; 77.58; 77.59; 77.60; 77.73; 77.240.

– В землището на гр. Казанлък с ЕКАТТЕ 35167, общ. Казанлък, област Стара Загора: 1.70; 3.70; 6.47; 6.48; 6.49; 6.50; 6.53; 6.55; 6.56; 6.59; 6.68; 6.69; 6.77; 6.78; 6.79; 6.80; 6.81; 6.150; 6.203; 6.204; 9.200; 9.201; 10.205; 108.2; 108.3; 110.1; 110.74; 305.1; 305.8; 305.9.

На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ изработеният проект е съобщен чрез обнародване в Държавен вестник (ДВ): бр. 54/09.07.2019 г. и бр. 59/26.07.2019 г., съответно от община Павел баня и община Казанлък.

Съгласно констативен протокол от 09.08.2019 г. на община Павел баня  и констативен акт от 28.08.2019 г. на община Казанлък в законоустановения срок не са постъпили възражения по обявения ПУП-ПП.

Към преписката за одобряване на ПУП-ПП са приложени и следните документи: Заповед №ДС-ЗД-78 от 28 март 2018 г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване на техническо задание и разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр. Казанлък“; Заповед №ДС-ЗД-98/07.05.2020 г. на Областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията  (ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта за ПУП-ПП; Решение №СЗ-49-ПР/04.07.2018 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора да не се извършва ОВОС за Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора; Решение №ЕО-11/2017 г. на Министъра на околната среда и водите да не се извършва екологична оценка на РПИП за обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора; Писмо изх. №66-610/09.06.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в което е изразено предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП; Протокол №42/03.07.2018 г. за съгласуване на проекти от „Електроразпределение Юг“ ЕАД; Писмо изх. №04-16-1009/13.05.2019 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ към МРРБ, относно приемане на ПУП-ПП; Писмо изх. №ЦУ-ПМО-4230#4/30.08.2018 г. на ЕСО ЕАД; Съгласувателно писмо изх. №ТО-СП-57/23.01.2019 г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора; Съгласувателно становище изх.№04-00-130 от 09.08.2018 г. на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК); Писмо изх. №2400/31.07.2018 г. на Началник Секция „СиТ“-Пловдив, относно съгласуване на ПУП-ПП; Положително становище рег. инд. №1821/01.08.2018 г. на Директора на ЖП Секция Пловдив, относно ПУП-ПП; Становище рег. инд. №1474/02.08.2018 г. на Началника на Енергосекция Пловдив; Съгласувателно писмо изх. №ЖИ-44913/12.12.2018 г. на Генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ – Централно управление, относно ПУП-ПП; Здравно заключение изх. №АУ-3885 от 03.07.2018 г. за съгласуване на ПУП – Парцеларен, издадено от Регионална здравна инспекция - Стара Загора; Съгласувателно становище рег. №742400-224, екз. №2 от 19.09.2018 г. на Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Казанлък, относно съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност; Решение №ИАГ-13562/27.06.2019 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, за изграждане на водопровод за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр. Казанлък“; Решение №1143 от 26.09.2019 г. към Протокол №58 на Общински съвет Казанлък, с което се дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути в поземлени имоти, засегнати от ПУП-ПП; Решение № 941 от 26.09.2019 г., отразено в Протокол №50 от 26.09.2019 г. на Общински съвет Павел баня, с което е изразено предварително съгласие за прокарване на трасе за обект: „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000 м3 на ЦПС гр. Казанлък“ през имоти общинска собственост.

Съгласно чл. 129, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в ДВ и в 3-дневен срок да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 заповедта може да се обжалва чрез Областния управител на област Стара Загора пред Административен съд Стара Загора в 30-дневен срок от съобщаването й в ДВ.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

ПУП - ПП за обект „Външен довеждащ водопровод от събирателна стая „Сахране“ до черпателен водоем V = 2000 m3 на ЦПС гр. Казанлък“

План схема

 

 

Създадена: 2020-06-18 12:01:04
Променена: 2020-12-02 20:46:15