Заповед №ДС-ЗД-35/10.03.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Съборена кюприя/Падналия мост”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта относно новообразуван имот с идентификатор 68850.259.226

Заповед №ДС-ЗД-35/10.03.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност: „Съборена кюприя/Падналия мост”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта относно новообразуван имот с идентификатор 68850.259.226

     З А П О В Е Д

  № ДС-ЗД-35

     Стара Загора    10.03.2021 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Решение №196 от 17.10.2005 г., влязло в законна сила на 08.06.2006 г., по гражданско дело №345/2003 г. на Районен съд – гр. Стара Загора, потвърдено с Решение №6181/08.06.2006 г. на Върховен административен съд на Република България по административно дело №2453/2006 г. и Решение №553/28.05.2018 г. по гр. дело №5844/2017 г., по описа на Районен съд – гр. Стара Загора, влязло в законна сила на 17.07.2018 г.

ОДОБРЯВАМ:

Плана на новообразуваните имоти (ПНИ), както и Регистър на новообразуваните имоти, неразделна част от плана, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Съборената кюприя/Падналия мост”, находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора в частта относно новообразуван имот с идентификатор 68850.259.226, с площ 530 кв. м., при граници и съседи: имот №68850.259.502, имот №68850.259.375, имот №68850.259.221, имот №68850.259.227 и имот №68850.259.9514.

В регистъра към първоначално одобрения ПНИ за местност „Съборената кюприя/Падналия мост”, землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора за гореописаният имот се заличава името на Христо Ламбов Ламбов, като на основание Решение №52845/27.03.1998 г. за възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на гр. Стара Загора на наследниците на Куна Иванова Желязкова, издадено от Поземлена комисия гр. Стара Загора, се вписват като собственици наследниците на Куна Иванова Желязкова, а именно: Донка Желязкова Стефанова, Живко Любомиров Александров, Любомир Емилов Александров, Антоанета Костова Александрова и Соня Емилова Александрова, съгласно удостоверение изх. №1089/22.02.2021 г. за наследници на Куна Иванова Желязкова.

Промяната да се отрази в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.

На основание §19, ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи на обжалване чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

 Държавен вестник  бр. 22 от 16.03.2021 г.

ГЕРГАНА МИКОВА                   

Областен управител

Създадена: 2021-03-16 13:30:25
Променена: 2021-05-12 16:25:40