Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Старите лозя” (Подместности: „Дерлика“, „Друмът“, „Кайнаклъка“, „Кьошка“, „Саите“, „Субашко“ (Татарска могила), „Турските гробища Р-Я“ и „Тюлбето“) находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“

Заповед №ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Старите лозя” (Подместности: „Дерлика“, „Друмът“, „Кайнаклъка“, „Кьошка“, „Саите“, „Субашко“ (Татарска могила), „Турските гробища Р-Я“ и „Тюлбето“) находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“

З А П О В Е Д

  № ДС-ЗД-75

     Стара Загора  07.05.2021 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, във връзка с §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи

ОДОБРЯВАМ:

Планове на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и Регистри на новообразуваните имоти, неразделна част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности: „Старите лозя” (Подместности: „Дерлика“, „Друмът“, „Кайнаклъка“, „Кьошка“, „Саите“, „Субашко“ (Татарска могила), „Турските гробища Р-Я“ и „Тюлбето“) находяща се в землището на гр. Казанлък, община Казанлък“.

На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – гр. Казанлък, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

 

 ГЕРГАНА МИКОВА                   

Областен управител

Държавен вестник  бр.41 от 18.05.2021 г.

Създадена: 2021-05-13 08:43:40
Променена: 2021-06-23 05:52:15