Заповед №РР-ЗД-8/28.06.2021 г. за разрешение изработването на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“, участък „ Кереч Търла –запад“ и участък Кереч Търла – изток“ на „АС - СТОУНС“ ООД.

Заповед №РР-ЗД-8/28.06.2021 г. за разрешение изработването на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“, участък „ Кереч Търла –запад“ и участък Кереч Търла – изток“ на „АС - СТОУНС“ ООД.

З А П О В Е Д

№РР-ЗД-8

Стара Загора 28.06.2021 г.

 

На основание чл. 124а, ал. 3 и ал. 7, във връзка с чл. 111, ал. 1 и чл. 124 б, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за горите и искане за разрешение изработването на проект за Специализиран подробен устройствен план (СПУП), с вх. №РР-47/26.05.2021 г., допълнено с вх. №№РР-47-{1}/ 03.06.2021 г. и РР-47-{2}/09.06.2021 г. от „АС – СТОУНС“ ООД, представлявано от Стефан Атанасов Сърбаков, упълномощен от управителите на дружеството – Атанас Стефанов Сърбаков и Сабатин Хасан Ибрям с пълномощно рег. №1803 на 20.05.2021 г., заверено от Силвия Андреева Хаджиева, нотариус в район РС ПЛОВДИВ, с рег. №615 на Нотариалната камара,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

На „АС - СТОУНС“ ООД, ЕИК 160066098, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Радецки“ №3, представлявано от управителите Атанас Стефанов Сърбаков и Сабатин Хасан Ибрям, чрез Стефан Атанасов Сърбаков, да възложи изработване на СПЕЦИАЛЗИРАН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“, участък „ Кереч Търла – запад“ и участък „Кереч Търла – изток“.

С Решение №681/07.09.2015 г. Министерски съвет предоставя на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали  варовици и доломити, от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък „Кереч Търла – изток“, разположени в землището на с. Едрево, община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на „АС – СТОУНС“ ООД, гр. Пловдив.

На 18.04.2018 г. е сключен Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали - варовици и доломити, от находище „Кереч Търла“, участък „ Кереч Търла –запад“ и участък Кереч Търла – изток“, разположени в землището на с. Едрево, община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, от Министерски съвет на Република България, представляван от Министъра на енергетиката – Теменужка Петкова и „АС – СТОУНС“ ООД, гр. Пловдив, представлявано заедно от управителите Атанас Стефанов Сърбаков и Сабатин Хасан Ибрям.

Същият е вписан в Регистър на концесии за добив на подземни богатства с партида НКР № D – 00758, публикуван на официалната страница на Министерство на енергетиката, актуален към 13.05.2021 г.

Съгласно чл. 124 б, ал. 1 от ЗУТ с настоящето разрешение се одобрява заданието по чл. 125 от същия.

Съгласно приложеното задание, обект на проектиране е разработване на кариера за добив на подземни богатства варовици (въздушна вар) за сероочистка и доломити в територия, разположена в землището на с. Едрево, община Николаево и землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора.

Площадката, избрана за реализиране на инвестиционното намерение, представлява част от горска територия – частна държавна собственост и заема част от предоставената концесионна площ. Разработваният терен е достъпен по прилежащи и пресичащи го съществуващи горски черни пътища, които имат връзка със с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора.

 В проектната кариера за добив на подземни  богатства ще се добиват варовици (въздушна  вар за сероочистка) и доломити и се намира в границите на утвърдените запаси на концесионна площ на находище „Кереч Търла“. Добивът на подземните богатства ще се извършва по открит способ, като дейностите по осъществяването му не представляват строеж по смисъла на ЗУТ и не се изисква издаване на разрешение за строеж за дейността. Не се предвижда извършване на строителство.

 Предвижда се поставяне на преместваема мобилна трошачно - сортировъчна инсталация за първична преработка на добитата суровина, както и поставяне на преместваеми съоръжения от контейнерен тип с нужното предназначение за санитарно-битови нужди за персонала на обекта.

Инвестиционното намерение е преминало процедура за съгласуване с Министерство на околната среда и водите, приключило с влязло в сила на 04.01.2014 г. Решение по оценка на въздействието върху околната среда №8-6/2013 г.

С писмо изх. № Е-26-А-329/19.12.2018 г. на ресорния Заместник - министър на енергетиката на Република България на основание чл. 82 от Закона за подземните богатства е съгласуван представения  от „АС-СТОУНС“ ООД  цялостен работен проект  за добив и  първична преработка на подземни богатства – варовици и доломити от находище „Кереч Търла“.

Реализирането на инвестиционното намерение следва да се осъществи съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от Закона за горите.

Към заявлението са приложени:

  • Техническо задание за проектиране на СПУП за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, ведно с контур на проектната площ за промяна на предназначението на находище „Кереч Търла“, координатен регистър на точките от същия в Координатна система 1970 г. и Координатна система 2005 г., предложение за СПУП за кариера за добив на подземни богатства, Схема на концесионната площ и Схема на транспортния достъп; Схема на попадащите в находището „Кереч Търла“ имоти, заедно с извадка от кадастрален регистър за същите;
  • Копие от: Писмо изх. №КОС-01-63 от 18.01.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора; Решение по оценка на въздействието върху околната среда №8-6/2013 г., влязло в сила на 04.01.2014 г.; Съгласувателно писмо изх. №Е-26-А-329/19.12.2018 г. от Заместник-министъра на енергетиката; Указание от Министъра на околната среда и водите изх. №91-00-50/05.10.2016 г.; Съгласувателни писма от Министерството на културата с изх. №04-13-106/14.04.2014 г. и изх. № 04-13-269/25.07.2014 г.

 Проектът да се изработи съгласно определените със заданието параметри от правоспособно техническо лице, да отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда, Закона за опазване на културното наследство, Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,  Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за 

обема и съдържанието на устройствените планове, както и други нормативни актове, касаещи изработката на СПУП.

Възложителят да съгласува проекта за СПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи.

Проектът за СПУП за кариера за добив на подземни богатства, следва да бъде внесен за разглеждане от Областен експертен съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал. 13, т. 1 от ЗУТ и одобрен по реда на чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124 б, ал. 3, ал. 4 от ЗУТ настоящата заповед се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на съответните общини за разгласяване по реда на ал. 2, като същата не подлежи на оспорване.

 

ИВАН ЧОЛАКОВ

Областен управител

Създадена: 2021-06-28 13:53:14
Променена: 2021-07-25 19:17:37