Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.

Заповед за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.

З А П О В Е Д

№ АП-07-ЗД-10

02.03.2020 г.  Стара Загора

 

            На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 137, ал. 1 от Закона за горите и предложение с вх. № АП-07-33/26.02.2020 г. от Директора на РДГ Стара Загора, за осигуряване на пожарна безопасност в горските територии

 

НАРЕЖДАМ:

1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора периода от 02.03.2020 г. до 30.11.2020 г.;

2. Съгласно чл. 141 от Закона за горите /ЗГ/, органите по пожарна безопасност и защита на населението и Регионалната дирекция по горите /РДГ/ самостоятелно или съвместно да осъществят контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии. Непосредственото организиране на борбата с горски пожари да се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението със съдействието на териториалните поделения /ТП/ на Югоизточното държавно предприятие /ЮИДП/ - държавните горски стопанства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДПС/, общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях;

3. На основание чл. 137, ал. 3 от ЗГ се забранява паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии;

4. През този период ТП ДГС/ДЛС, общините и собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление горски територии в област Стара Загора да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари  в горските територии;

5. Специализираните високопроходими автомобили за първоначална атака и гасене на горски пожари, дислоцирани в ТП ДГС Мъглиж, ТП ДГС Стара Загора и ТП ДГС Чирпан да са в постоянна готовност през пожароопасния сезон 2020 г. и същите да се включат в дежурства по защита на горските територии от пожари;

6. Регионалната дирекция по горите Стара Загора да продължи изпълнението на регионалната програма по защита на горските територии от пожари, съвместно с РД ПБЗН и да осъществява контрол по изпълнението на годишните планове на ТП ДГС/ДЛС и общините в област Стара Загора;

7. ТП ДГС/ДЛС и общините в област Стара Загора да предприемат мерки за изпълнението на предвидените в годишните планове мероприятия за защита на горските територии от пожари;

8. За защита на горските територии от пожари директорите на ТП ДГС/ДЛС и кметовете на общини на територията на област Стара Загора да организират изготвянето на денонощни дежурства по определен график за недопускане на горски пожари и да ги координират и представят в РДГ Стара Загора. Директорът на РДГ Стара Загора да следи за изпълнението му;

9. В срок от 24 часа след възникването на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда от ТП ДГС/ДЛС и Общините в област Стара Загора, съгласно утвърдения до момента ред в Интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

10. Да се спазва утвърдената схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар в горските територии. Актуалната информация за възникнали пожари следва да се предава на Дежурните при Областен съвет по сигурност.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

Настоящата заповед да се изпрати на РДГ Стара Загора за сведение и изпълнение, която от своя страна да я сведе до знанието на Югоизточното държавно предприятие - Сливен и Териториалните поделения ДГС/ДЛС в област Стара Загора; на РД ПБЗН Стара Загора, за сведение и изпълнение; на кметовете на общини в област Стара Загора, за сведение и изпълнение.

Директорът на РДГ Стара Загора да изпрати копие от заповедта на Изпълнителната агенция по горите за оповестяване публично на интернет страницата на ИАГ.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Драчев - Заместник областен управител.

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2020-03-05 20:01:12
Променена: 2021-07-25 18:44:44