Обявления

2022-12-08
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Боян Георгиев Бенев
2022-10-07
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Веселин Михайлов Добрев
2022-09-23
МТСП стартира Проект „Развитие на социалната икономика“
2022-08-15
Обявление относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение № 559 на Министерския съвет от 2022 г.
2022-07-28
Обявление за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализацията на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Участък 2 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора
2022-07-23
Със Заповед №РР-ЗД-11/21.07.2022 г. е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 21.07.2022 г. от Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-43/20.07.2022 г. на Областния управител за подобект: „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се в землището на с. Боздуганово, община Раднево и в землището на с. Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора, към обект СОГ „Могила“
2022-06-09
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ за изграждане на пътен подлез на км 114+711 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора
2022-05-09
Обявление за отчуждаване на имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 06 „Пътен прелез на км 39+092“ за изграждане на пътен надлез на км 39+092 от Участък 1, Подобект 14 „Пътен прелез на км 119+450“ за изграждане на пътен надлез на км 119+453 и Подобект 15 „Пътен прелез на км 85+083“ за изграждане на пътен надлез на км 85+106, от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора
2022-03-02
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2022-02-22
Обявление за отчуждаване на имоти и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждането на Подобект 16 „Пътен прелез на км 92+598 за изграждане на пътен надлез на км 92+702“ по Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас“, Фаза 2“, в землището и урбанизираната територия на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора
2022-02-11
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2022-02-09
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Кирил Кирилов Димов и г-жа Христина Благоева Димова