Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Чирпан (293)

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет Чирпан (293)

 

 

Със Заповед №АК-01-ЗД-259/11.08.2017 г. Областния управител връща Решение  №293/27.07.2017 г. на Общински съвет Чирпан

 

 

 

 В Р Ъ Щ А М

Решение №293/27.07.2017 г. на Общински съвет Чирпан, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

 

М О Т И В И :

В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-105/07.08.2017 г. са постъпили Решения по Протокол №25 от проведеното на 27.07.2017 г. заседание на Общински съвет Чирпан.

Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение №293/27.07.2017 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно поради следните съображения:

С Решение №293/27.07.2017 г. Общински съвет Чирпан на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 39 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството:

       

1.  Допълва раздел І – „Имоти, които могат да бъдат отдадени под наем при заявен интерес” , т.6.2. „Учредяване право на ползване за развитие на пчеларството” на приетата с Решение №198/26.01.2017 год. Програма на община Чирпан за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 год. с учредяване право на ползване на площ в размер 0.639 дка, пасище, мера, шеста категория,, съставляващо имот №000854 по плана на земеразделяне на с. Стоян Заимово с цел поставяне на пчелни кошери за отглеждане на пчелни семейства.

              2. Срок на учреденото право на ползване – 10 години.                

              3. Възлага на Кмета на Община Чирпан провеждането на процедура по учредяване право на ползване  чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена 7.00 лв./дка за година.

В гласуването са участвали 21 общински съветници, от които „за” – 21, „против” и „въздържал се” няма.

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за общинската собственост: „Право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс“.

Видно от Акт за общинска собственост №2838/13.07.207 г., имот №000854 по плана на земеразделяне на с. Стоян Заимово е с начин на трайно ползване „пасище, мера“ и е публична общинска собственост.

Разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост установява, че: „Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени вещни права само в случаите, определени със закон“.

В Закона за пчеларството не е уредена възможност за учредяване право на ползване върху имоти – публична общинска собственост.

С оглед гореизложеното, считам че Решение №293/27.07.2017 г. на Общински съвет Чирпан е незаконосъобразно и следва да се отмени като такова.

С оглед гореизложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение №293/27.07.2017 г. на Общински съвет Чирпан за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Чирпан и Кмета на Община Чирпан за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.      

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-08-16 12:45:52
Променена: 2020-08-05 22:31:51