Конкурси

2017-11-30
Протокол с окончателно класиране на допуснатите кандидати за длъжността старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост”
2017-11-30
Протокол с окончателно класиране на допуснатите кандидати за длъжността младши експерт „Регионално развитие и административен контрол”
2017-11-16
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ  “АКРРДС”
2017-11-16
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА КОНКУРСА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ “АКРРДС”
2017-11-15
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт „Регистрация и архив на държавна собственост” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора
2017-11-15
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Младши експерт „Регионално развитие и административен контрол” в Дирекция „АКРРДС” в Областна администрация Стара Загора
2017-10-30
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: СТАРШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИСТРАЦИЯ И АРХИВ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ"
2017-10-30
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ДЛЪЖНОСТТA: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ"
2015-08-27
ПРОТОКОЛ от проведения конкурс (интервю) за длъжностите: Главен секретар в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора, инженер водоснабдяване и канализация в Асоциация по водоснабдяване и канализация на об
2015-08-18
ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛ.ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"
2015-08-18
ПРОТОКОЛ За допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите в Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от "ВиК"ЕООД Стара Загора
2015-07-29
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ПО КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ"