Обявления

2023-03-08
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
2023-02-21
Заповед №ДС-ЗД–16/20.02.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 23930 кв. м., намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
2023-02-17
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
2023-02-15
Заповед №ДС-ЗД-12/14.02.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Подстанцията” („Големия чардак“, „Сечена могила“); „Под паметника” (Асенов трап-Асанов трап) и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар, „Юнаците“ („Братовото“ – „Бобоолу“, „Сечена могила“), находящи се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
2023-02-15
Започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2
2023-02-08
Заповед № ДС-ЗД-10/07.02.2023 г. за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план/ Трасировъчен план за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, Подобект: „Реконструкция на тласкателни водопроводи“, находящ се в землищата на с. Черганово, с. Кънчево, с. Ръжена на община Казанлък и землищата на гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода на община Мъглиж, област Стара Загора
2022-12-08
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Боян Георгиев Бенев
2022-10-07
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Веселин Михайлов Добрев
2022-09-23
МТСП стартира Проект „Развитие на социалната икономика“
2022-08-15
Обявление относно процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 17 „Пътен прелез на км 97+617“ за изграждане на пътен надлез на км 97+631 от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътен участък Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение № 559 на Министерския съвет от 2022 г.
2022-07-28
Обявление за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за реализацията на Подобект 15 „Пътен прелез на км 124+657“ за изграждане на пътен надлез на км 124+657 от Участък 2 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, на територията на област Стара Загора
2022-07-23
Със Заповед №РР-ЗД-11/21.07.2022 г. е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 21.07.2022 г. от Заместник областния управител на област Стара Загора, оправомощен със Заповед №РД-ЗД-43/20.07.2022 г. на Областния управител за подобект: „Ново външно ел. захранване на СОГ „Могила“, находящ се в землището на с. Боздуганово, община Раднево и в землището на с. Преславен, община Стара Загора, област Стара Загора, към обект СОГ „Могила“