Обявления

12.09.2023
Заповед №ДС-ЗД-106 от 04.09.2023 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „Найденови пръти” и „Юнаците” („Тумбите“; „Черният мост“; „Алванджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
29.06.2023
Провеждане на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите за местностите: До селото, Гнездото (Койджак), Кошарите (Кашлите), Моминото (Дълбокия път), Гергьовска черква, Радойка, Стражите (Бикиндек), Кара Нейков трап, Фатмата (Моминото), Бадемлика, Средна рътлина, Аратлина, Аджалар (Методиевото), намиращи се в землището на с. Кирилово
26.06.2023
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-жа Бисера Димитрова Гинчева
01.06.2023
Заповед №ДС-ЗД–61/30.05.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, с площ 3581 кв. м., намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
23.05.2023
Започва процедура по принудително отчуждаване на имот с идентификатор 57323.124.67 – частна собственост, за държавна нужда, намиращ се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2
08.03.2023
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
21.02.2023
Заповед №ДС-ЗД–16/20.02.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 23930 кв. м., намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора
17.02.2023
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
15.02.2023
Заповед №ДС-ЗД-12/14.02.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местности: „Подстанцията” („Големия чардак“, „Сечена могила“); „Под паметника” (Асенов трап-Асанов трап) и Халваджийски кладенец – Халваджи бунар, „Юнаците“ („Братовото“ – „Бобоолу“, „Сечена могила“), находящи се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
15.02.2023
Започва процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2
08.02.2023
Заповед № ДС-ЗД-10/07.02.2023 г. за одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план/ Трасировъчен план за обект: „Реконструкция на водоснабдителна система „Ръжена“, Подобект: „Реконструкция на тласкателни водопроводи“, находящ се в землищата на с. Черганово, с. Кънчево, с. Ръжена на община Казанлък и землищата на гр. Мъглиж, с. Тулово, с. Ягода на община Мъглиж, област Стара Загора
08.12.2022
Съобщение по чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК / до г-н Боян Георгиев Бенев