Търгове

2022-12-01
Заповед №ДС-ЗД-108 от 30.11.2022 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ЧДС: застроен ПИ с идентификатор 68850.514.472 и сграда с идентификатор 68850.514.472.1, гр. Стара Загора, ул. "Георги Кюмюрев" №10
2022-11-30
Заповед №ДС-ЗД-106 от 28.11.2022 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – ПДС, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.516.15.2.2, гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” №108, ет. 1
2022-11-14
Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.11.2022 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен идентификатор търг за продажба на ПИ 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора с площ 601 кв. м
2022-11-14
Заповед №ДС-ЗД-97 от 08.11.2022 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на ПИ с идентификатор 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък, област Стара Загора с площ 4 747 кв. м
2022-11-04
Заповед №ДС-ЗД-96 от 02.11.2022 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на  УПИ ІV с площ 700 кв. м в кв. 25 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора
2022-10-24
Заповед №ДС-ЗД-90 от 21.10.2022 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – ЧДС в гр. Стара Загора, ул. Георги Кюмюрев №10
2015-07-20
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.