Търгове

05.09.2023
Заповед №ДС-ЗД-103 от 25.08.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на СОС 35167.505.114.2.26, гр. Казанлък, ул. „Илинден“ бл. 14, вх. Б, ет. 1, ап. 26
25.08.2023
Заповед №ДС-ЗД-98 от 23.08.2023 г. на областния управител за откриване на процедура по провеждане на електронен търг за продажба на ПИ 81414.502.3931, гр. Чирпан
15.08.2023
Тръжна процедура №685 – публикувана на 15.08.2023 г. на Електронната платформа за продажба на имоти на Агенцията за публичните предприятия и контрол
14.12.2022
Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.279 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 4747 кв. м
14.12.2022
Заповед за определяне на спечелил електронен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 06848.12.281 по КККР на с. Бузовград, община Казанлък с площ 601 кв. м
20.07.2015
Съобщение на Областния управител за продажба на застроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11538.503.208, находящ се в гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” №238.