Процедури

2021-06-29
Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден ПИ № 133011, находящ се в землището на село Главан, община Гълъбово, попадащ в границите на концесионен обект „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2021-06-21
Процедура по изплащане на обезщетения за отчужден имот с Решение на Министерски съвет №225 от 18 март 2021 г., засягащ се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.
2021-04-21
Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 53134.95.21 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, местност: ТАСМАТА-ОРМАНА, необходим за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2021-01-21
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти с идентификатори 53134.95.7 и 53134.95.18 по КККР на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, местност: ТАСМАТА-ОРМАНА, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново − 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2020-10-16
ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТЧУЖДЕНИ ИМОТИ ЗА ПРОЦЕДУРИ СТАРТИРАНИ ПРЕДИ ОКТОМВРИ 2020г.
2020-10-14
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Чирпан, област Стара Загора.
2020-10-14
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени имоти, засягащи се от трасето на обект: „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора.
2019-12-19
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135019, 136008 и 136015 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“
2019-09-10
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 137027 и 133006 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
2019-05-27
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135030, 137016 и 137032 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
2019-03-08
Процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 135031, 137009 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“
2018-12-07
Започва процедура по изплащане на обезщетения за отчуждени ПИ №№ 133012, 134007, 135014 попадащи в границите на концесионен „Рудник „Трояново-3“ – обект 3“