ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“СЕКТОРНА ПРОГРАМА: “ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”
ТИП ДЕЙНОСТ: “МОБИЛНОСТ”


ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА: “Европейско сътрудничество чрез мобилност за успешно професионално развитие”

Регистрационен номер на проекта: 2011-1-BG1-LEO02-04818

Заявяване на желание за участие в мобилността:

* Срок за подаване на молба за участие в мобилността – от 09.12.2011г. до 16.12.2011г.;
* Списък на одобрените участници в мобилността ще бъде оповестен на 21.12.2011г.

За допълнителна информация вижте следната презентация


Педагогическа, Езикова и Културна подготовка


Във връзка с изпълнението на дейностите по проект “Европейско сътрудничество чрез мобилност за успешно професионално развитие” с регистрационен номер 2011-1-BG1-LEO02-04818 по Програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”, в сградата на Областна администрация Стара Загора протича обучение на крайни ползватели по горепосоченият проект. Участниците в обучението следват предварително подготвена от обучителя програма, която включва заложените в проекта часове за езикова, културна и педагогическа подготовка. Часовете са общо 24 часа, разпределени както следва – по четири часа за Културна и Педагогическа подготовка и шестнадесет часа за Езикова подготовка.
   Езиковата подготовка е обвързана със съдържанието на практиката и се провежда изцяло на езика на практиката. Освен основна лексика и правила в испанския език, са заложени и часове със специализирана лексика, в т.ч. тематичен речник в направления като – регионално развитие, управление на проекти, работа с европейски и държавни институции. Културната подготовка включва информация както за историята, така и културата, нравите и изкуството на страната домакин. Педагогическата подготовка обхваща държавното устройство и административното делене на Испания, правомощията и статута на отделните области и развитието на Испания след присъединяването и към ЕС


Информационна среща по програма “Леонардо да Винчи”


На 09.04.2012 г. (понеделник), от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация Стара Загора се проведе информационна среща по проект “Европейско сътрудничество чрез мобилност за успешно професионално развитие” с регистрационен номер 2011-1-BG1-LEO02-04818 по Програма “Учене през целия живот”, Секторна програма “Леонардо да Винчи”, дейност “Мобилност”. Участниците в двуседмичния обмен в Испания бяха подробно запознати с програмата на мобилността и получиха инструкции за практическите аспекти, в т.ч. начин на пътуване, настаняване, прехрана, лица за контакт в организацията домакин, организация на работата, задължения, очаквания по отношение на знания и умения, които трябва да придобият, начин на признаване на мобилността.

За допълнителна информация:вижте следната презентация


Резултати


Областен съвет за регионално развитие под председателството на областния управител се проведе на 30.05.2012г. в конферентната зала на областна администрация. На заседанието присъстваха кметове, председатели на общински съвети и експерти от Областния информационен център. Членове на Областния съвет за развитие се запознаха с резултатите от проведеното обучение по проект „Европейско сътрудничество чрез мобилност за успешно професионално развитие” по програма „Учене през целия живот” – Леонардо да Винчи, представени от ръководителя на проекта Красимира Нейкова – мл. Експерт „РРУП” в областна администрация.
На заседанието бе представена информация за възможностите за финансиране на общински проекти по Оперативните програми до края на 2012 година от Областния информационен център.
   Областният управител подчерта, че акцентът при процеса за регионалното развитие трябва да бъде поставен най-вече върху междуобщинското сътрудничество и разработване на съвместни проекти и инициативи и призова представителите на общините от областта да се възползват максимално от възможностите за кандидатстване по отворени схеми на различни програми до края на 2012 година.
   Общините имат възможност да се включат с проекти по схемите: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10000 екв.ж.” и „Помощ в дома”, както и с проекти по предстоящите схеми: „Зелена и достъпна градска среда”, „Живот в общността”, „Шанс за щастливо бъдеще” и „Да не изоставяме нито едно дете”.

За допълнителна информация:вижте следната презентация

Създадена: 2011-12-11 22:00:00
Променена: 2020-12-02 21:29:35