Регистри

2021-09-28
Областен регистър на военните паметници, построени на територията на област Стара Загора
2021-08-25
Списък на язовирите в област Стара Загора
2021-08-13
Списък на общинските пътища в област Стара Загора
2020-02-28
Областна транспортна схема - област Стара Загора
2019-12-17
Регистър на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи
2017-09-25
Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка под 10 000 лв.
2017-09-25
Списък на свободните имоти (офиси) – частна държавна собственост за отдаване под наем
2017-09-18
Регистър на дейността на областните съвети и комисии към Областна администрация Стара Загора
2017-08-22
Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения
2017-08-21
Регистър на издадени разрешения за строеж
2016-08-03
Списък на имотите - частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Стара Загора с данъчна оценка над 10 000 лв.